Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

на „ЗИМ-8271“ ЕООД 

 

ЗИМ-8271“ ЕООД („Ние”, „Администратора на лични данни“) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Тя има за цел да разясни какви данни събираме за Вас, как и защо ги обработваме. 

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате сайта www.zimfashion.bg (Сайта) или която и да е от неговите функционалности, както и преди да направите поръчка през сайта. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед покупката на предлагани от нас стоки. Моля да имате предвид, че ние няма да може да Ви доставим стоката, която искате да поръчате, ако не ни предоставите нужната информация. 

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на посочените по-долу координати. 

 

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни? 

 „ЗИМ-8271“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 202503461, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. „ЗИМ-8271“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати: 

Адрес на управление и кореспонденция: гр. Първомай, ул. „Рила“ №8 

e-mail: office@zimfashion.bg 

 

Категории лични данни, които обработваме: 

 • Идентификационни данни; 
 • Данни за контакт – и-мейл, телефонен номер; 
 • Статистически данни – IP адрес; посетени страници; идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя на Сайта, информация за браузъра/информационната система. 
 • Финансова информация – банкова сметка, регистрация по ДДС и др. изискуеми от действащото счетоводно или данъчно законодателство. Тази информация не се събира винаги, а само ако сте избрали начин на плащане, при който е необходимо събирането й или сте изискали издаването на фактура на Ваше име. 
 • Данни за законен представител или пълномощник на ЮЛ – посочените по-горе данни може да се събират и за представителите на ЮЛ, ако продажбата е осъществена на ЮЛ и/или ако се изиска издаване на фактура на ЮЛ. 

 

За какви цели използваме Вашите лични данни? 

ЗИМ-8271“ ЕООД e вносител на стоките, предлагани на Сайта. Ние обработваме Вашите лични данни, за да може да предлагаме и продаваме стоките си. Основната платформа за продажба на стоките ни е нашият онлайн магазин опериран чрез платформата на Сайта и физическия ни  магазин, който се намира на адрес гр. Първомай улица Димитър Благоев 3. 

 

Правно основание за обработване на Вашите лични данни: 

 • за сключване или изпълнение на договори с нас (изразяващи се в сключване на договори за покупко-продажба на стоки) или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас. Тук се включва и администрирането на договорните ни отношения, включително и осъществяване на гаранционно обслужване (ако е приложимо); 
 • за изпълнение на нашите законови задължения във връзка с Вашата поръчка – като например: задължения във връзка с осъществяваната от нас дейност; обработване и администриране на Ваши жалби, сигнали, оплаквания и похвали; комуникация с компетентни органи във връзка с подаден от вас сигнал или жалба; данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; изпълнение на финансови задължения – задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите и др.; 

 

За какъв срок съхраняваме и обработваме личните Ви данни ? 

 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори – за срока на действие на договора и до изтичане на 5 години от прекратяването/изпълнението му; 
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи и за целите на осъществяване на данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл.12, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството). 

Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок от посочените по-горе в случай на възникнал правен спор или административна проверка, до окончателното им решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение или приключване на проверката, както и в други случаи предвидени в закона. 

 

Къде съхраняваме Вашите данни? 

Данните, които обработваме за Вас, се съхраняват в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство („ЕИП“). 

На база на наличната информация към датата на това уведомление, ние (като Администратор на лични данни) не предаваме и не планираме да предаваме Ваши лични данни извън Европейския съюз. 

Всяка промяна в информацията по-горе ще бъде отразявана чрез промяна на настоящата Политика за поверителност. 

 

Категории трети лица, които може да получат достъп и да обработват личните Ви данни 

Вашите лични данни, които се достъпват от трети лица, се обработват за постигане на описаните в тази Политика цели. Възможно е в процеса предоставяне на услугите и администриране на отношенията с Вас да се наложи използване на трети лица, като например: 

 • Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, вкл. с оглед изпращане на поръчаната и закупена от вас стока и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; 
 • Лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.; 
 • Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители и др. 
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство; 
 • Банки, платежни институции – за обслужване на плащанията, извършени от Вас; 

 

Моля, имайте предвид, че някои от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни, в качеството им на самостоятелни администратори. 

 

! Моля да имате предвид, че ако изберете да платите чрез онлайн транзакция с дебитна/кредитна карта, плащането се улеснява чрез независим доставчик на платежни услуги. Когато Вие предпочетете онлайн плащане, Сайтът ще ви пренасочи към платежния сайт, където се събират данните, необходими за обработка на транзакцията. Нито една част от данните, обработени по време на онлайн транзакцията, не се изпраща до нас. Ние получаваме само информация за успешното извършване на онлайн плащането. 

 

 

Вашите Права във връзка с обработването на личните Ви данни 

1.Общи права 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права: 

 • да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, както и да изискате информация, защо ги обработваме; 
 • да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; 
 • при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим (право на преносимост); 
 • да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това; 
 • да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване обработването на личните Ви данни (ако има такъв) ще е изричен и само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина; 
 • да оттеглите Вашето съгласие (ако обработването е основано на предварително дадено съгласие) за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, когато обработването се основава на дадено съгласие; 
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес. Ако възражението Ви е основателно, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни; 

 

 1. Имате право на жалба до надзорния орган 

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба  до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 

 1. Автоматизирано вземане на решения 

Ние не използваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен. 

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни и какви са последиците от това? 

Ние се нуждаем от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за доставка. Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас. 

Връзка към други сайтове 

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. 

 

Изменения на Политиката за поверителност 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. 

Настоящата политика е приета и влиза в сила от 01.12.2022г.